Zakelijke informatie

Privacyreglement
Op 't Kleine Volkje wordt gewerkt volgens het privacyreglement. Hierin wordt de bescherming van persoonsgegevens, privacygegevens en de verwerking van persoonsgegevens van ouders en kinderen beschreven.

Toestemmingsformulieren
Bij de plaatsing van een kind tekenen ouders toestemmingsformulieren voor o.a. wandelen buiten het terrein van 't Kleine Volkje en voor het maken van foto’s.

Calamiteitenformulier
Bij de plaatsing van een kind vullen ouders een calamiteitenformulier in. Indien ingevulde gegevens mochten veranderen, zijn ouders verplicht dit schriftelijk te melden bij de leidinggevende van 't Kleine Volkje.

Facturen
Facturen worden rond de 20e van de maand per mail of per post verstuurd. Het maandbedrag voor de opvang zal rond de 25e van de maand worden geïncasseerd. Maandbedragen worden geïncasseerd voorafgaand aan de maand waar de vergoeding voor wordt berekend.

Tarieven
Zoals in de plaatsingsovereenkomst wordt omschreven, zal een tariefsverhoging twee maanden voor de datum van ingang schriftelijk aan de ouders worden gemeld.

Registratie gemeente
Kiinderopvang 't Kleine Volkje is een officieel erkend kinderdagverblijf en als zodanig geregistreerd bij het landelijk register kinderopvang. Het LRK nummer van 't Kleine Volkje is 738.123.018. Dit nummer heeft u nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.

Openingstijden
't Kleine Volkje is gedurende het hele jaar open van 7.45 - 18.30 uur. Uitgezonderd hiervan zijn de weekenden, algemene nationale feestdagen zoals in de CAO kinderopvang vastgelegd en jaarlijks maximaal 5 sluitingsdagen die door 't Kleine Volkje worden vastgesteld.

Sluitingsdagen
't Kleine Volkje stelt jaarlijks, in overleg met de oudercommissie, maximaal 5 extra sluitingsdagen van het kinderdagverblijf vast. Deze worden aan het begin van elk kalanderjaar schriftelijk aan de ouders gemeld. In de maandelijkse nieuwsbrief worden deze vermeld.

Klachtenregeling
Wij vinden het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar klachten van ouders. In de meeste gevallen kunnen de klachten met en door de direct betrokkenen worden opgelost. Voor situaties waarin dat niet mogelijk blijkt, is er een Klachtenreglement ouders 't Kleine Volkje (april 2019)
Naast een interne klachtenprocedure is er ook een externe regeling indien de afhandeling van de klachten door De Kroost u niet tevreden stelt. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar onze organisatie bij aangesloten is . Daarbij is de procedure als volgt:
De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Beëindigen van de plaatsingsovereenkomst
Tussentijds beëindigen van de plaatsingsovereenkomst is mogelijk per 1e en 15e van de maand. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van 1 maand. Het beëindigen van de plaatsingsovereenkomst moet schriftelijk/ per mail bij de leidinggevende worden ingediend. Bij de leidsters en bij de leidinggevende kunnen ouders een formulier krijgen waarmee zij het verzoek tot beëindigen van de plaatsingsovereenkomst kunnen aan geven.

ruimte2.1 (2)